تفاوت altogether و all together

all together و altogether دو عبارت بسیار شبیه بهم در زبان انگلیسی هستند. اگرچه تلفظ این دو عبارت یکسان است و از لحاظ املایی نیز تفاوت اندکی دارند، اما به لحاظ گرامری کاملاً باهم تفاوت دارند. در ادامه به کاربرد و تفاوت all together و altogether می‌پردازیم.

all together  به اعضای یک گروه اشاره می کند. و به معنای ” everybody together” یا ” everything together” یا خیلی ساده “in a group” می باشد:

کاربرد all together

all together یک صفت است و به معنای «هر چیزی یا هر کسی در یک مکان یکسان» می‌باشد. separately و in different place کلمات متضادِ all together هستند.

مثال:

We went all together to the party.

دیدن یک اسم یا فعل بین اجزای عبارت all together عجیب نیست. مثال های زیر را ببینید:
 
They put all the tickets together in a wallet.

After the reception, you should all come together to the garden.
 
دو اصطلاح رایج که با all together استفاده می‌شوند، to get everything all together به معنایِ «قرار دادن مجموعه‌ای از چیزها در یک مکان» و to get everyone all together به معنای «جمع کردن یک گروه از اشخاص به دور هم» می‌باشد.
مثال:
Let’s go to the party all together. I don’t want to arrive alone.

My family is going on a skiing trip all together.

It took me a while to pack my suitcase, but now everything I’m bringing is all together.

Are your notes all together, or are they in separate folders?

I’ve been busy getting everything all together for my presentation.

My dad got the family all together to celebrate my grandma’s birthday.
 
altogether با all together تفاوت دارد. altogether عبارت نیست بلکه قیدی است که معنی “completely” یا “all things considered” یا “on the whole” یا “all in all” را می دهد.
 

کاربرد altogether

altogether یک قید است. همانطور که در مطلب گذشته ذکر شد قیدها می‌توانند فعل، صفت، یا قید دیگری را توصیف کنند. کلمۀ altogether سه معنای متفاوت دارد:

1- altogether می‌تواند به معنای «کاملاً» یا «تماماً» استفاده شود. در این معنی partially متضادِ altogether است. 

مثال:
Our vacation was altogether wonderful.

I am altogether too tired to go out.

I’m not altogether sure what the answer is.

2- altogether می‌تواند به معنای «در مجموع» باشد. در این حالت، altogether مجموعِ چند بخش متفاوت را بهم متصل می‌کند.
مثال:
I have $5 in bills and 50¢in coins. Altogether that makes $5.50.

Altogether, there were about 200 people at the wedding.
 
3- altogether می‌تواند به معنای «به طور کلی» یا «روی هم رفته» استفاده شود. در این حالت، altogether برای تمام کردن یا نتیجه گیری دربارۀ موضوع صحبت یک شخص، استفاده می‌شود.
مثال:
I spent the day at work, but altogether I really enjoyed my birthday.

The movie was a bit long, but altogether enjoyable.
مثال های بیشتر:
Altogether, we can say that our team couldn’t have gotten a better result.

It’s less expensive to buy a computer part by part; you can save a few hundred dollars altogether.

 

موسسه فرهنگی و هنری پیام پرسا برگزار کننده دوره های تخصصی مکالمه زبان انگلیسی (تافل، آیلتس، تولیمو، GRE و …) و دوره های تخصصی مدیریت، جهانگردی و ترجمه

نوشته قبلی
نوشته بعدی