عادات افراد موفق که جادو می کنند

افراد موفق می‌دانند که موفقیت به هیچ وجه اتفاقی نیست و در واقع موفقیت یک فرایند یا مسیر است. موفقیت چیزی است که در طول زمان و با تلاش به دست می‌آید. موفقیت با پشتکار، تعهد پایدار و داشتن هدف…

ادامه مطلب

wh- clauses

Wh-words are what, when, where, who, which, why and how. We use clauses with a wh- word: In wh-questions (see Questions and Negatives): What are you doing? Who ate all the pies? Why did you do that? after verbs of thinking: know – understand – suppose – remember – forget – wonder I know where you live. She couldn’t remember who he was. John wondered what was…

ادامه مطلب