اصطلاحات

آشنایی با “اصطلاحات تخصصی مقاله”

نگارش صحیح یک مقاله علمی و چاپ آن در ژورنال علمی مناسب و متناسب، از اهمیت بالایی برخوردار است و نیازمند آشنایی با اصطلاحات تخصصی مقاله می باشد. همچون همه زمینه های تخصصی دیگر، نگارش و چاپ مقاله علمی بدون آگاهی درباره واژگان تخصصی و کلیدی آن ممکن نیست لذا بیشتر بخوانید...

توسط ویراستار سطح عالی، قبل