موسسه فرهنگی هنری پیام پرسا

logo

مدیریت یادگیری

از دیدگاه علمی تعلیم و تربیت دنیای آینده، پیام آور خوشبختی، رفاه و موفقیت برای کسانی است که قادر به یادگیری خوب و سریع باشند. در گذشته به این طور تصور می شد که هوش وراثتی است و فقط کسانی با هوشند که والدین باهوشی دارند ولی؛ تعریف جدید هوش در دنیای امروزه عبارت است از عملیات پیچیده ی مغز جهت پردازش سریع اطلاعات. در واقع هر تدبیری که پردازش را سهولت بخشد؛ به پردازش اطلاعات کمک می کند. بنابراین به یادگیری و یادآوری کمک خواهد کرد. مدیریت یادگیری باعث افزایش هوش تحصیلی، انگیزه و تلاش شما برای یادگیری می گردد.
مدیریت یادگیری دانشجویان را قادر می سازد که:
- پردازش اطلاعات را سریع تر انجام دهند.
- به انسانهای باهوش تری تبدیل شوند.
- در دروسشان نمرات عالی بگیرند.