تضمین موفقیت در تحصیل و تجارت، شروع ترم جدید 3شهریور . (10% تخفیف تا 1شهریور)دریافت نمرات پیام پرسا و ثبت نام اینترنتی پیام پرسا