شروع ترم جدید 18 و 19 فروردین 97دریافت نمرات پیام پرسا و ثبت نام اینترنتی پیام پرسا