تضمین موفقیت در تحصیل و تجارت، شروع ترم جدید 4و3 بهمن.دریافت نمرات پیام پرسا و ثبت نام اینترنتی پیام پرسا